Kúpna zmluva

info

Kúpna zmluva je zmluva o nákupe niečoho. Na Slovensku sa kúpna zmluva riadi v zásade ustanoveniami Občianskeho zákonníka [OZ] (§ 588 a nasl.). Platia však tieto výnimky:

 • a) Kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka [OBZ], ak sú splnené podmienky:

  § 261 OBZ (teda ide o tzv. relatívny obchod, teda najmä ak je kupujúci a predávajúci podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka) alebo § 262 OBZ (teda ak si to strany tak dohodli)
  a definícia v § 409 ods. 1 (teda predovšetkým musí ísť o hnuteľnú vec)

 • b) Kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami zákona č. 160/1991 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto Dohovore (teda predovšetkým ak ide o medzinárodnú kúpnu zmluvu)

  V prípade a) a v prípade b) platia ustanovenia Občianskeho zákona len v bodoch, ktoré v Obchodnom zákonníku resp. Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru nie sú uvedené.

 • Z vyššie uvedeného zjednodušene vyplýva, že:

  Občiansky zákonník sa použije, ak:
  kupujúci a predávajúci nie sú (ani jeden alebo jeden z nich) podnikatelia a nebolo písomne dohodnuté použitie Obchodného zákonníka a predmetom kúpy je hnuteľnosť, alebo
  kupujúci a predávajúci nie sú (ani jeden alebo jeden z nich) podnikatelia a predmetom kúpy je nehnuteľnosť, alebo
  kupujúci a predávajúci sú (obaja) podnikatelia a predmetom kúpy je nehnuteľnosť a nejde o medzinárodnú kúpu tovaru, alebo
  Obchodný zákonník sa použije, ak:
  kupujúci a predávajúci sú (obaja) podnikatelia a predmetom kúpy je hnuteľnosť a nejde o medzinárodnú kúpu tovaru, alebo
  kupujúci a predávajúci nie sú (ani jeden alebo jeden z nich) podnikatelia a bolo písomne dohodnuté použitie Obchodného zákonníka a predmetom kúpy je hnuteľnosť

Prečo práve my?
 • Viac ako 7 ročné skúsenosti
 • Najvýhodnejšia cena na trhu
 • 100% originalita
 • Diskrétnosť a anonymita
 • Profesionalita spracovateľov
 • Kvalita podkladov za skvelú cenu
 • Úpravy podkladov zdarma
 • Komunikácia priamo so svojim spracovateľom v klientskej zóne

požiadať o bezplatnú cenovú ponuku

Zdieľať