Služby

Pripravujeme podklady na mieru v podobe seminárnych a záverečných prác, predovšetkým podklady pre stredoškolákov, podklady pre referáty, podklady pre seminárne, bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, MBA práce a ďalšie typy záverečných prác. Okrem toho ponúkame preklady z cudzích jazykov do slovenského jazyka, ako aj preklady zo slovenského jazyka do cudzích jazykov, jazykové korektúry, štylistické úpravy, poradenstvo a pomoc pri tvorbe záverečných prác, spracovanie dotazníkov, prepisy rukopisov do elektronickej podoby, prezentácie, recenzie, PR články, atď.

Naša spoločnosť ponúka nielen prípravu podkladov pre seminárne a záverečné práce, ale aj právne služby v podobe vypracovania jednotlivých typov zmlúv – kúpna zmluva, návrh na rozvod manželstva, mandátna zmluva, zmluva o prenájme nehnuteľnosti, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o zriadení vecného bremena, budúca kúpna zmluva, udelenie generálnej plnej moci, sprostredkovateľská zmluva, atď. Právnik našej spoločnosti Vám vypracuje aj rôzne žiadosti, splnomocnenia, odvolania na mieru a mnohé ďalšie zmluvy, dokumenty, návrhy a formuláre, ktoré stačí uviesť a bližšie špecifikovať do objednávkového formulára.

nemáte čas na vypracovanie podkladov k vašej záverečnej práci?

Zdieľať